We reccomend flash templates .

Úvod

logo_nspzlogo_cindi_nadace

Nevhodný životní styl a škodlivé návyky jsou příčinou mnoha nemocí. Faktory životního stylu lze přitom dobře ovlivnit vhodnými intervenčními postupy. Intervence ze strany zdravotníků (lékaři, sestry a další profese), ať už v klinické péči nebo v pracovně lékařské péči, hrají důležitou roli, která vychází z autority zdravotnické profese. Intervenční pohovory běžně užívají také pedagogové nebo pracovníci sociálních služeb. Podmínkou efektivity je správné provádění. Mezi zdravotníky často přetrvává názor, že na rozhovory s pacienty o změnách v životním stylu není v praxi dostatek času, že jsou neúčinné nebo že postačí jakýkoliv rozhovor. Nesprávně provedená intervence ale efekt nepřináší. To vede často k zanechání snahy o motivování pacienta, což v důsledku nese zhoršení problému i zdraví pacientů nebo klientů a v neposlední řadě léčbu prodražuje.

Jedním z řešení této nepříznivé situace jsou tzv. Krátké intervence.

Krátké intervence jsou definované praktické postupy, které vedou k časné identifikaci rizikového chování, rozpoznání míry problému a motivují k aktivní nápravě. Účinnost byla prokázána a metodika byla v ČR ověřena. Krátké intervence splňují požadavek na nízké náklady, snadnou dostupnost a efektivitu. Metodiku je vhodné aplikovat nejen u škodlivého pití alkoholu, ale i u dalších prvků životního stylu, jako je nevhodná výživa, kuřáctví, nedostatečná tělesná aktivita aj.

Krátké intervence jsou tak účinným nástrojem ochrany zdraví a prevence nemocí.

V ČR bylo v uplynulých letech realizováno již několik projektů a vzdělávacích a výcvikových kurzů k metodice krátkých intervencí. V roce 2014 je vzdělávání zaměřeno na pracovníky závodní preventivní péče. Projekt „Využití časné diagnostiky rizikového a škodlivého pití alkoholu a krátkých intervencí v pracovně lékařské péči“ je podpořen z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví„Národní akční plány a koncepce“ v rámci podprogramu „Národní akční plány a k omezení škod způsobených alkoholem – zajištění podpory šíření nástrojů časné diagnostiky a krátké intervence“. Řešitelem projektu je Národní síť podpory zdraví, z.s. ve spolupráci s Nadací CINDI. Navazujeme na evropský projekt „Primary Health Care European Project on Alcohol“ (PHEPA) a na projekt Státního zdravotního ústavu „Krátké intervence rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové škodlivé pití alkoholu“ z let 2010–2012.

Cílem projektu je:
  • Prostřednictvím seminářů a webových stránek podpory vzdělat zdravotníky pracovně lékařské péče a dalších souvisících profesí v existující metodice krátkých intervencí rizikových faktorů životního stylu, s modelovým využitím krátké intervence u rizikového a škodlivého pití (nikoliv u závislosti na alkoholu)
  • Odbourat nesprávné názory a mýty o provádění intervenčních pohovorů, které mezi odbornou veřejností panují (nedostatek času, odmítání ze strany pacientů/klientů, neúčinnost apod.)
  • Motivovat cílovou skupinu k uplatnění krátkých intervencí v denní pracovní praxi a ověřit účinnost v praxi závodní preventivní péče v 5ti ordinacích ZPP
  • Zpracovat metodiku pro časnou identifikaci a krátkou intervenci rizikového chování, zejména rizikového a škodlivého pití pro potřeby ZPP
Konečným cílem je zkvalitnění poskytované péče a kladný dopad na zdraví veřejnosti.

V červnu 2014 proběhnou semináře v Českých Budějovicích, Praze, Liberci a Olomouci. Termíny, program a pozvánky naleznete v sekci semináře.

Vyhledávání

Podporují nás
Tento web je v roce 2014 podpořen z dotačního programu Národní akční plány a koncepce Ministerstva zdravotnictví, projekt č. 3/14/NAP.


Aktuality
1.2.2015: Do sekce texty bylo vloženy vloženy nové dokumenty – metodika krátkých intervencích, letáky a brožura Tabák a alkohol.
21.11.2014: Do sekce semináře – pozvánka byly vloženy propozice k prosincovým seminářům. Více aktualit